• Đáp lời sông núi : Phong trào thanh niên và hoạt động Đoàn thanh niên Sài Gòn – Gia Định thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sử bằng hình ảnh 85 năm (1931 - 2016)

  Đáp lời sông núi : Phong trào thanh niên và hoạt động Đoàn thanh niên Sài Gòn – Gia Định thành phố Hồ Chí Minh. Lịch sử bằng hình ảnh 85 năm (1931 - 2016)

  Nhân sự kiện 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh (1931 - 2016), bộ ảnh những hình ảnh tư liệu quý nằm rải rác trên các tài liệu lịch sử được tổng hợp tương đối đầy đủ. Với những hình ảnh quý giá này, hy vọng có thể giúp cho chúng ta phần nào tái hiện được toàn bộ hào khí của các thế hệ thanh niên Sài...

   8 p hcmute 07/01/2021 10 0

 • Kỷ yếu 40 năm cơ quan Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2015

  Kỷ yếu 40 năm cơ quan Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh 1975 - 2015

  Cuốn kỷ yếu lưu lại những hình ảnh đẹp và ấn tượng nhất về Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong gian đoạn 40 năm từ 1975 - 2015, đánh dấu cột mốc phát triển, trưởng thành đáng nhớ của Thành Đoàn trong sự tin cậy, chỉ đạo sâu sắc ân cần của Đảng kính yêu, tạo nên những dấu ấn, thành quả tốt đẹp, xứng đáng với hai lần danh hiệu...

   5 p hcmute 07/01/2021 12 0

 • Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác tư tưởng

  Cuốn sách đề cập một số nội dung, như: vai trò của văn hoá, văn nghệ, những khía cạnh tâm lý xã hội trong công tác tư tưởng; vai trò của lý luận, nghiên cứu dư luận xã hội trong công tác tư tưởng; vấn đề đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học; vấn đề lãnh đạo và quản lý báo chí, công tác tuyên truyền, cổ động, v.v.....

   7 p hcmute 06/01/2021 5 0

 • Chúng ta kế thừa di sản nào?

  Chúng ta kế thừa di sản nào?

  Đó là câu hỏi đặt ra không chỉ của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn là của tất cả chúng ta, khi đưa đất nước ta tiến từ xã hội cũ lên xã hội mới Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:305.89597 V217-T171

   6 p hcmute 06/01/2021 6 0

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI

  Để giúp các cấp, các ngành học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 324.2597075 T129

   8 p hcmute 06/01/2021 5 0

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh President Ho Chi Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh President Ho Chi Minh

  Cùng với nhân dân thế giới, dân tộc Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới. Đại hội lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 4 năm 2001 khẳng định tiếp tục đưa nước Việt Nam tiến vào thiên niên kỷ mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mac-Lênin Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:...

   3 p hcmute 06/01/2021 10 0

 • Hồ Chí Minh tiểu sử

  Hồ Chí Minh tiểu sử

  Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, nhà sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân ta Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 335.5271 H678

   15 p hcmute 06/01/2021 8 0

 • Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học: Dưới dạng hỏi và đáp

  Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học: Dưới dạng hỏi và đáp

  Xã hôi chủ nghĩa là gì ?, Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì ?, nó ra đời và tồn tại trong điều kiện lịch sử như thế nào ?, Vì sao chủ nghĩa xã hội ở trước Mac được gọi là không tưởng? Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 335.423076 Đ631-T358

   8 p hcmute 06/01/2021 13 0

 • Tài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa X: Dành cho việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân

  Tài liệu hỏi - đáp về các nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa X: Dành cho việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân

  Bao gồm các Nghị quyết, Nghị định hoặc những vấn đề quan trọng của Hội nghị Trung ương 5, khóa X dưới dạng Hỏi- Đáp nhằm giúp cho việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:324.2597075 T129

   6 p hcmute 06/01/2021 5 0

 • Sửa đổi lối làm việc : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Sửa đổi lối làm việc : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Đây là một tác phẩm rất quan trọng, đề cập nhiều vấn đề lớn, vừa có tính lý luận, tính nguyên tắc, vừa có tính chỉ đạo thực tiễn sâu sắc về xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:335.5271 H678-M664

   6 p hcmute 06/01/2021 6 0

 • Mỹ học Mác - Lênin: Dùng cho hệ sau đại học ngành văn hóa nghệ thuật

  Mỹ học Mác - Lênin: Dùng cho hệ sau đại học ngành văn hóa nghệ thuật

  Là một bộ phận hợp thành các khoa triết học Mac-Lênin, Mỹ học Mac-Lênin quán triệt các quan điểm thẩm mỹ của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại: 335.43 Đ631-H987

   7 p hcmute 06/01/2021 9 0

 • Hỏi đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  Hỏi đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học

  Cuốn sách trình bày dưới dạng Hỏi- Đáp đề cập đầy đủ các nội dung trọng điểm với chương trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học theo tinh thần đổi mới của Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam Sách có tại Thư viện khu A, phòng mượn Số phân loại:335.423076 Đ631-T538

   10 p hcmute 06/01/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429