• MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP 2013 CỦA NUỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TRUỜNG ÐH SPKT TPHCM

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN HIẾN PHÁP 2013 CỦA NUỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHO SINH VIÊN TRUỜNG ÐH SPKT TPHCM

  Làm rõ tình hình hiểu biết Hiến pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam của sinh viên trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM. Từ thực trạng hiểu biết những nội dung liên quan đến Hiến pháp 2013 nước CHXHCN Việt Nam của sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM , tác giả sẽ đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao sự hiểu biết Hiến pháp trong sinh...

   22 p hcmute 22/06/2018 9 0

 • NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA VẬN ÐỘNG VIÊN ÐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM TRƯỜNG ÐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN

  NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CỦA VẬN ÐỘNG VIÊN ÐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NAM TRƯỜNG ÐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM SAU MỘT NĂM TẬP LUYỆN

  Cung cấp các thông tin về thực trạng và sự phát triển thể lực chuyên môn của vận động viên đội tuyển bóng chuyền nam sau một năm tập luyện. Qua đó đề ra các giãi pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện đội tuyển Bóng chuyền Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

   22 p hcmute 22/06/2018 9 0

 • SKC005616_22TR

  SKC005616_22TR

  Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp cho và sinh viên ĐHSPKT nói riêng, góp phần gia tăng các việc sở hữu các văn bằng bảo hộ về quyền sở hữu công nghiệp cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

   22 p hcmute 21/06/2018 8 0

 • SKC005608_22TR

  SKC005608_22TR

  Phân tích, đánh giá tình hình giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm rõ thực trạng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề ra một số giải pháp hướng sinh viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng

   22 p hcmute 21/06/2018 8 0

 • SKC005503_22TR

  SKC005503_22TR

  Khảo sát, mô tả những giá trị trong đời sống văn hóa tinh thần truyền thống và những giá trị văn hóa tinh thần mới do các phương tiện truyền thông đại chúng đến đời. sống văn hóa tinh thần của người Kơho trên hai phương diện là hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động sinh hoạt văn hóa. Những kết quả nghiên cứu được sẽ góp phần vào...

   23 p hcmute 21/06/2018 6 0

 • SKC005502_22TR

  SKC005502_22TR

  Đánh giá khái quát bước đầu việc giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.Đề xuất phương pháp giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của . Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh.

   23 p hcmute 21/06/2018 5 0

 • SKC005464_22TR

  SKC005464_22TR

  Trên cơ sở tìm hiểu cơ sở lý luận liên quan đến phương pháp nghiên cứu tình huống và những đặc thù của môn pháp luật đại cương, đề tài đi sâu nghiên cứu việc áp dụng phương pháp này trong dạy học môn pháp luật đại cương với mục đích góp phần nâng cao hiệu quả của việc dạy và học đối với môn học pháp luật đại cương tại trường...

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005606_22TR

  SKC005606_22TR

  Nghiên cứu làm rõ thực trạng, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.Hcm hiện nay

   22 p hcmute 20/06/2018 7 0

 • SKC005581_22TR

  SKC005581_22TR

  Tìm hiểu về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Vận dụng vai trò của thực tiễn đối với nhận thức đối với việc học tập của sinh viên trường đại học sư phạm kỹ thuật hiện nay

   22 p hcmute 20/06/2018 8 0

 • SKC005474_22TR

  SKC005474_22TR

  Nghiên cứu tính hai mặt của chủ nghĩa thực dụng trong triết học và những ảnh hưởng của nó đến lối sống của sinh viên ở trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuaasrt những giải pháp góp phần giáo dục sinh viên định hướng lối sống lành mạnh

   22 p hcmute 20/06/2018 7 0

 • SKC005427_22TR

  SKC005427_22TR

  Làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn những nội dung cơ bản tư tưởng hồ chí minh về dân chủ.Những quan điểm của đảng nhà nước, của Đảng ủy ban giám hiệu trường Đại học sư phạm kỹ thuật về thực hành dân chủ cơ sở hiện nay. Từ đó hướng tới xây dựng phát triển dân chủ rộng rãi trong sinh viên trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

   22 p hcmute 20/06/2018 5 0

 • SKC005416_22TR

  SKC005416_22TR

  Làm rõ những quy định của pháp luật của Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế liên quan đến quyền tác giả...

   22 p hcmute 20/06/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429