• Nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thương mại Việt nam

  Nghiên cứu tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thương mại Việt nam

  Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản và tác động rủi ro thanh khoản đến hoạt động của ngân hàng thương mại .Xây dựng các mô hình các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản và rủi ro thanh khoản tác động hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam.Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro...

   22 p hcmute 14/05/2018 2 0

 • Nghiên cứu thị trường thức ăn chăn nuôi tại việt nam theo định hướng phát triển bền vững

  Nghiên cứu thị trường thức ăn chăn nuôi tại việt nam theo định hướng phát triển bền vững

  Đề tài đã khái quát đƣợc lý thuyết phát triển bền vững nói chung và phát triển bền vững thị trƣờng thức ăn chăn nuôi nói riêng, qua đó vận dụng để phát triễn ngành chăn nuôi và thị trƣờng thức ăn chăn nuôi. Qua nghiên cứu, tác giả đã phân tích thực trạng thị trường thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theo hƣớng phát triển bền vững. Đề...

   22 p hcmute 14/05/2018 4 0

 • Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Việt Nam

  Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Tác động của thiên tai đến thu nhập đầu người tại Việt Nam

  Thiên tai làm giảm thu nhập đầu ngƣời tại Việt Nam cả trong ngắn hạn và trong dài hạn. Thu nhập bị ảnh hưởng chủ yếu là thu nhập từ nông – lâm – nghiệp. Thu nhập đầu ngƣời bị giảm đƣợc ƣớc lƣợng là 51 ngàn đồng trên tháng.

   53 p hcmute 14/05/2018 1 0

 • Fundamentals of Corporate Finance

  Fundamentals of Corporate Finance

  The Eleventh Edition continues the tradition of excellence that has earned Fundamentals of Corporate Finance its status as market leader. McGraw-Hill’s adaptive learning component, LearnSmart, provides assignable modules that help students master chapter core concepts and come to class more prepared. In addition, resources within Connect help students solve financial problems and apply what they’ve learned.

   47 p hcmute 14/05/2018 3 0

 • Service Quality Management: Theory and Application

  Service Quality Management: Theory and Application

  Dr. Mauch is the president of Mauch & Associates, Quality Advisory Services. His experience in quality management system (QMS) development and education span's across a wide range of fields.. He holds a PhD in Total Quality Management, Masters in Science degree in Management and Bachelors of Art degree in Applied Behavioral Science including degrees in Data Processing and Business Management, along with Diploma's in Calibration and Electronic...

   9 p hcmute 14/05/2018 3 0

 • E-Commerce Operations Management

  E-Commerce Operations Management

  The book is focused on issues, concepts, philosophies, procedures, methodologies, and practices of running e-commerce operations. It connects the basic operations management activities undertaken by every organization (e.g., inventory management, scheduling, etc.) and translates their application into issues and problems faced in the field of e-commerce.

   15 p hcmute 14/05/2018 4 0

 • International Business

  International Business

  Protocols for Secure Electronic Commerce, Third Edition offers a state-of-the-art overview of best practices for the security of e-commerce, complete with end-of-chapter review questions and an extensive bibliography of specialized references. A Solutions Manual and PowerPoint slides are available with qualifying course adoption.

   18 p hcmute 14/05/2018 7 1

 • Protocols for Secure Electronic Commerce

  Protocols for Secure Electronic Commerce

  Protocols for Secure Electronic Commerce, Third Edition offers a state-of-the-art overview of best practices for the security of e-commerce, complete with end-of-chapter review questions and an extensive bibliography of specialized references. A Solutions Manual and PowerPoint slides are available with qualifying course adoption.

   17 p hcmute 14/05/2018 5 0

 • Đo lường các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo tại đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm

  Đo lường các yếu tố chất lượng dịch vụ đào tạo tại đại học sư phạm kỹ thuật tp.hcm

  Ngày nay, chất lƣợng là một vấn đề sống còn của mọi doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực. Lĩnh vực giáo dục cũng không phải là ngoại lệ. Các SV có xu hƣớng tìm kiếm các trƣờng ĐH cung cấp các dịch vụ chất lƣợng giáo dục mang lại sự hài lòng cao hơn (Yang Wang, 2012).

   22 p hcmute 14/05/2018 4 0

 • Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh quý 4 năm 2016 của Chi nhánh Long Mã Thành phố Hồ Chí Minh

  Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh quý 4 năm 2016 của Chi nhánh Long Mã Thành phố Hồ Chí Minh

  Tìm hiểu về thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Long Mã: Hạch toán, phân tích tình hình chi phí, tình hình doanh thu đông thời xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm giúp cho công tác kế toán tại công ty được hoàn thiện hơn và phù hợp với tình hình mới hiện nay cũng như góp phần...

   22 p hcmute 11/05/2018 7 0

 • Kế toán doanh thu, chi phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Năm 2016 tại Công ty TNHH TM - DV- XD Lê Nguyê n Thảo

  Kế toán doanh thu, chi phí và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Năm 2016 tại Công ty TNHH TM - DV- XD Lê Nguyê n Thảo

  Phân tích, đánh giá về thực trạng kế toán XĐKQKD tại Công Ty TNHH TM –DV- XD Lê Nguyên Thảo. Từ đó hiểu sâu thêm về cách áp dụng lý luận vào thực tế công việc. Đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán XĐKQKD tại công ty nhằm đưa ra những quyết định quản lý, kinh doanh kịp thời, tối ưu và nâng cao hiệu quả hoạt động...

   22 p hcmute 11/05/2018 7 0

 • Hoàn thiện công tác Kế toán xác định kết quả kinh doanh quý 03/2016 tại Công ty Hunter Douglas Việt Nam

  Hoàn thiện công tác Kế toán xác định kết quả kinh doanh quý 03/2016 tại Công ty Hunter Douglas Việt Nam

  Hoàn thiện công tác Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. So sánh được sự khác nhau giữa lý thuyết và thực tế của công tác Kế toán xác định kết quả kinh doanh

   22 p hcmute 11/05/2018 6 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429