Vi tính thật là đơn giản: T2: 486 mẹo vặt khi sử dụng máy tính

Vi tính thật là đơn giản: T2: 486 mẹo vặt khi sử dụng máy tính/ Dương Mạnh Hùng(Biên soạn). -- Xb. lần 2. -- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng 2002

302tr.; 28cm
1. Computer science. 2. Tin học đại cương.

Dewey Class no. : 004.07 -- dc 21
Call no. : 004 D928-H936

Dữ liệu xếp giá
SKV008029 (DHSPKT -- KD -- )
SKV020133 (DHSPKT -- KD -- )

Từ khóa: Computer science, Tin học đại cương

26 p minhhoai 20/12/2013 987 3