Thiết kế và chế tạo thiết bị đo khớp cổ chân: Luận văn thạc sĩ

Thiết kế và chế tạo thiết bị đo khớp cổ chân: Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ điện tử / Huỳnh Long Triết Giang; Cái Việt Anh Dũng (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xi, 63tr.; 30cm +1 đĩa CD 1. Máy đo khớp cổ chân -- Chế tạo. 2. Thiết bị y khoa. I. Cái Việt Anh Dũng, giảng viên hướng dẫn. Dewey Class no. : 681.761 -- dc 23Call no. : 8520114 681.761 H987-G433"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.