Sa thải phụ tải trong Microgrid ở chế độ tách lưới : Luận văn thạc sĩ

Sa thải phụ tải trong Microgrid ở chế độ tách lưới : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Phạm Minh Pha; Phan Thị Thanh Bình(Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xiv, 67tr. ; 30cm +1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.319 -- dc 23Call no. : 60520202 621.319 P534-P532"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.