Nghiên cứu hệ thống phát điện MHD sử dụng năng lượng địa nhiệt : Luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu hệ thống phát điện MHD sử dụng năng lượng địa nhiệt : Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật điện / Nguyễn Thị Ngọc Giang, Lê Chí Kiên (Giảng viên hướng dẫn). -- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017 xvi, 87 tr. ; 30 cm + 1 đĩa CD Dewey Class no. : 621.3121 -- dc 23Call no. : 60520202 621.3121 N573-G433"
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.