Lập trình SQL căn bản

Cuốn sách này bao gồm các nội dung sau:
Chương 1: Giới thiệu về SQL và cơ sở dữ liệu quan hệ
Chương 2: Toán tử quan hệ trong SQL
Chương 3: Toán tử Boolean và đối sánh mẫu
Chương 4: Phép toán số học và các hàm xay dựng sẵn trong SQL
Chương 5: Các hàm nhóm
Chương 6: Dữ liệu thời gian trong SQL
Chương 7: Truy vấn phức hợp và toán tử tập hợp
Chương 8: Bảo mật trong SQL
Sách có tại thư viện khu A, Phòng Mượn
Số phân loại: 005.74 Đ631-N566