Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc, Lý thuyết và thực tiễn

Khai thác hiệu quả đường ô tô cao tốc - Lý thuyết và thực tiễn: Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương (Sách chuyên khảo dùng cho sinh viên ngành Logistics)/ Hoàng Văn Long, Trần Đăng Thịnh. -- Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021 191tr.: bảng; 24cm Dùng cho môn học Kinh tế vận tải và Logistic; Quản trị vận hành; Vận tải và bảo hiểm; Quản trị Logistic ISBN 9786047382026 1. Đường cao tốc. 2. Đường cao tốc Hồ Chí Minh - Trung Lương. 3. Đường tốc hành. I. Trần Đăng Thịnh.Dewey Class no. : 388.122 -- dc 23Call no. : 388.122 H678-L848

Từ khóa: ường ô tô cao tốc, Logistics)

194 p ovanketv4 15/10/2021 113 7

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.