Hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint 2002

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint 2002/ Lữ Đức Hào. -- Hà Nội: Thống kê, 2002.

373tr; 20.5cm.
1. Microsoft Powerpoint (Phần mềm máy tính).

Dewey Class no. : 005.36 -- dc 21
Call no. : 005.36 L926-H252

Dữ liệu xếp giá
SKV008487 (DHSPKT -- KD -- )

Từ khóa: Microsoft Powerpoint, Phần mềm máy tính

8 p minhhoai11 10/12/2013 421 1