Graphics

Graphics/ John T. Rule, Steven A. Coons. -- 1st ed.. -- New York.: McGraw-Hill, 1961.
483p.; 22cm.
Dewey Class no. : 604 -- dc 21
Call no. : 604 R935

Từ khóa: Vẽ kỹ thuật

10 p ovanketv4 22/07/2022 19 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.