Graphic science and design

Graphic science and design/ Thomas E. French. -- 3rd ed.. -- New York.: McGraw-Hill, 1970.
1054p.; 22cm.
Dewey Class no. : 604 -- dc 21
Call no. : 604 F876
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.