Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện

Giáo trình phương pháp giảng dạy chuyên ngành điện / Nguyễn Trọng Thắng, Võ Thị Xuân, Lưu Đức Tuyến. -- Tp.HCM : Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2008
123tr ; 24cm

1. Kỹ thuật điện -- Phương pháp giảng dạy. 2. Phương pháp giảng dạy. I. Lưu Đức Tuyến. II. Võ Thị Xuân, TS.

Dewey Class no. : 621.307 -- dc 21
Call no. : 621.307 N573-T367

Dữ liệu xếp giá
GT0220867 (DHSPKT -- GT -- ) [ Bận ]
GT0220868 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]
GT0220869 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]
GT0220870 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]
GT0220871 (DHSPKT -- GT -- ) [ Rỗi ]