Foundations in microbilogy: Basic principles

Foundations in microbilogy: Basic principles/ Kathleen Park. -- 5th ed. -- Boston: McGraw Hill, 2005.
xxv, 831p.; 28cm
ISBN 0072552980
Dewey Class no. : 579 -- dc 22
Call no. : 579 T137

Từ khóa: 1. Medical microbiology. 2. Microbiology.

18 p ovanketv4 22/07/2022 19 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.