Essentials of general organic and biochemistry

Essentials of general organic and biochemistry/ Joseph I. Routh, Darrell P. Eyman, Donald J. Burton . -- London: W. B. Saunders Company, 1969.
718p.; 24cm.
Dewey Class no. : 540 -- dc 21
Call no. : 540 R869

Từ khóa: Hóa học -- Giáo khoa

9 p ovanketv4 22/07/2022 41 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.