Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Phúc lợi, lựa chọn, và đoàn kết trong chuyển đổi cải cách khu vực y tế ở Đông Âu


Chăm sóc sức khỏe cộng đồng: Phúc lợi, lựa chọn, và đoàn kết trong chuyển đổi cải cách khu vực y tế ở Đông Âu/ Kornai János, Karen Eggleston. -- Hà Nội: Văn hóa thông tin, 2002
386tr.; 20.5cm
1. Phúc lợi xã hội. 2. Xã hội học. I. Karen Eggleston.

Dewey Class no. : 361 -- dc 21
Call no. : 361 J33
Dữ liệu xếp giá
SKV019665 (DHSPKT -- KD -- )

Từ khóa: Phúc lợi xã hội, Xã hội học

9 p minhhoai 12/03/2014 291 1