Câu hỏi trắc nghiệm kỹ thuật điện tử

Tài liệu gồm 700 câu hỏi trắc nghiệm, đi vào các nôi dung như: linh kiên diode và ứng dụng diode, các loại transistor, mạch nguồn một chiều ổn định, khuếch đại thuật toán Op-Amp và các mạch ứng dụng Op-Amp...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.