Basic princiles of chemistry

Basic princiles of chemistry/ Harry B. Gray. -- 1st ed.. -- New York: W.A. Benjamin,Inc., 1967.
594p.; 24cm.
Dewey Class no. : 541 -- dc 21
Call no. : 541 G778

Từ khóa: Hóa đại cương

15 p ovanketv4 22/07/2022 22 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.