Bộ sưu tập tự động hóa- Robot

Tự động hóa thuật ngữ dùng để chỉ hiện tượng mà một công việc được thực hiện mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ sự can thiệp của con người. Tự động hóa có nghĩa là thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt với sự giúp đỡ của máy. Tự động hóa đã luôn luôn chứng tỏ là một ý tưởng có hiệu quả đối với hầu hết các ngành công nghiệp và các công ty, mà đối phó với sản xuất, vốn và hàng hoá tiêu dùng. Bất kỳ loại hình sản xuất sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi bằng cách tự động hóa.