Xây dựng hệ thống Thư viện xanh 4.0: Mô hình lưới liên kết không gian học tập 4.0. Kết nối giá trị - Kiến tạo tương lai

Xây dựng “Hệ thống Thư viện xanh 4.0” phát triển theo “Mô hình lưới liên kết không gian học tập chung 4.0” phải đáp ứng hệ sinh thái giáo dục xanh (môi trường hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu 4.0 - Kiến trúc cảnh quan học tập chung 4.0 - Văn hóa học tập nghiên cứu 4.0 - Thế hệ sinh viên 4.0); “Hệ thống lưới liên kết không gian học tập chung 4.0” nhấn mạnh sự tăng cường hỗ trợ của Thư viện thông qua việc kết nối với “Hệ thống Thư viện xanh 4.0” tích hợp các không gian học tập như: “Không gian học tập chung 4..0”, “Không gian thông tin chung 4.0”, “Không gian sáng tạo kỹ thuật 4.0”, “Cabin Coffee Kỹ thuật 4.0”, “Cabin 4.0, trang bị nghỉ ngơi, nơi làm việc 4.0”, “Khu vực nói tiếng Anh”, “Khu vực võng nghỉ trưa máy lạnh”, “Không gian truy cập wifi”, “Thư viện số”,... Nhằm cung cấp các loại không gian khác nhau để đáp ứng nhiều phong cách học tập và nghiên cứu khác nhau,... Là điểm đến, nơi giao lưu văn hóa - nghệ thuật - giáo dục- công nghệ - khởi nghiệp sáng tạo cho cộng đồng Sinh viên thế hệ 4.0 trong nước và quốc tế; Là nơi hấp dẫn để khuyến khích học tập sáng tạo, hỗ trợ học tập đồng
đẳng và ứng dụng các công nghệ tương tác 4.0.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.