ỨNG DỤNG MEMRISTOR NHẬN DIỆN KÝ TỰ

Năm 1971, nhà nghiên cứu Leon Chua đã nhận ra sự tồn tại của một loại thiết bị thứ tư được gọi là memristor (memory resistor). Ứng dụng memristor thiết kế mạch nhận diện ký tự số thông qua mạng nơron được trình bày trong luận văn. Bằng cách sử dụng memristor để cài đặt trọng số, trong trường hợp nguồn cung cấp bị ngắt thì giá trị vẫn được lưu trữ mà không bị mất đi và chúng ta không phải cài đặt lại trọng số...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.