Ứng dụng máy tính trong mô phỏng động cơ đốt trong

Giáo trình được biên soạn theo chương trình mới, theo phương pháp tiếp cận CDIO mà trong đó người học tự học là chính, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.