Tiêu chuẩn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với chức danh nghề nghiệp Thư viện hạng II: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng
việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên
Nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học của nhà trường.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.