THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ ÐIỀU KHIỂN ỔN ÐỊNH HỆ PENDUBOT

Kiểm chứng giải thuật điều khiển cân bằng ổn định cho hệ pendubot trên cả mô phỏng
và thực nghiệm. Thực hiện xây dựng được cơ khí và mạch điện cho hệ thống tự động (ở đây là hệ pendubot), phục vụ cho các sinh viên và học viên cao học của khoa Điện-điện tử.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.