Thành ngữ động từ tiếng Anh = English verbal idioms

Cuốn sách này được biên soạn đặc biệt cho học viên Việt Nam ở các trình độ khác nhau muốn làm quen với ý nghĩa phong phú của các thành ngữ động từ tiếng Anh để có thể sử dụng chính xác, hiệu quả và lưu loát hơn. Mặc dù các thành ngữ trong sách này được sắp xếp theo thứ tự mẫu tự, nhưng cuốn sách này không nhắm làm thành một từ điển. Sách chỉ đề cập đến những thành ngữ có bản chất là động từ, tất cả đều được chọn lọc cẩn thận và cân nhắc nhằm mục đích cung cấp cho học sinh những thành ngữ động từ thường gặp nhất.
Sách có tại thư viện khu A, Phòng mượn
Số phân loại: 425.6 N573 -T451

Từ khóa: Tiếng Anh -- Động từ

32 p ovanketv 08/01/2021 11 1

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.