TÁC ĐỘNG CỦA SỰ DẤN THÂN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TTHTĐTQT, TRƯỜNG ĐHSPKT TP.HCM

Nghiên cứu khảo sát các tiêu chí đạt mức tốt bao gồm: yếu tố ảnh hưởng từ gia đình và nhà trường, mức khá tốt gồm: nhận thức học tập, thái độ học tập, tính tích cực trong học tập, mức trung bình khá gồm: hứng thú học tập, hành động học tập, riêng yếu tố ý thức trách nhiệm chỉ đạt mức trung bình...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.