So sánh chu trình lạnh một cáp có hồi nhiệt sử dụng môi chất lạnh RTIC với chu trình lạnh thông thường ở nhiệt độ bay hơi -65 độ C

Tổn thất execgi của chu trình lạnh bao gồm tổn thất kỹ thuật và tổn thất các quá trình không thuận nghịch. Phân tích execgi cho thấy tổn thất execgi lớn nhất nằm ở quá trình ngưng tụ rồi đến quá trình nén, quá trình tiết lưu, quá trình bay hơi, sau cùng là quá trình hồi nhiệt. Tổn thất kỹ thuật có thể khắc phục bằng biện pháp kỹ thuật riêng đối với quá trình hồi nhiệt ngoài giải pháp kỹ thuật cần thêm giải pháp sử dụng môi chất lạnh RTIC nhiều thành phần đảm bảo nhiệt dung riêng hai dòng môi chất cao áp và thấp áp gần bằng nhau, giảm tối đa tổn thất execgi.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.