Phát triển lời giải Ritz cho phân tích tĩnh và dao động tự do của dầm composite sử dụng lý thuyết biết dạng cắt bậc cao

Bài báo này đã phát triển lời giải Ritz cho phân tích tĩnh và dao động tự do dầm composite sử dụng lý thuyết biết dạng cắt bậc cao. Vật liệu được sử dụng là vật liệu composite phân lớp với mỗi lớp là vật liệu trực hướng. Hai hàm dạng xấp xỉ mới cho lời giải Ritz được đề xuất. Phương trình chủ đạo được rút ra từ phương trình Lagrange. Phương pháp giải tích được trình bày để giải bài toán.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.