Những vấn đề mới trong tổ chức hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học của nhà trường.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.