NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã có định hướng: “Về công tác thư viện, cần mở rộng các thư viện hiện có, xây dựng thêm một số thư viện ở các khu công nhân, các thị xã và mở rộng phong trào đọc sách báo.”
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.