NÂNG CAO HIỆU QUẢ LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TẠI TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ bản về quản lý sản xuất (nguồn nhân lực, máy móc, thời gian chờ, chi phí sản xuất,…)Tìm hiểu thực tiễn về quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và giúp công ty loại bỏ những lãng phí trong quá trình hoạt động.Rèn luyện kĩ năng phân tích và xử lý thông tin, cũng nhƣ kĩ năng lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.