Lập kế hoạch trong hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Trong lĩnh vực thư viện, kế hoạch hóa được thực hiện nhằm làm cho hoạt động thư viện được triển khai một cách có kế hoạch, phát triển mạng lưới thư viện rộng khắp, phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Từ khóa: Thư viện; Lập kế hoạch

38 p ovanketv 19/10/2018 141 2

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.