KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. Dự án phân loại mục tiêu của dự án, phân loại theo phạm vi, phân loại theo lĩnh vực hoạt động, phân loại theo nguồn vốn, phân loại theo tính chất quy mô của dự án...

Từ khóa: kỹ năng, dự án, quản lý dự án, mục tiêu

34 p ovanke 18/10/2018 201 14

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.