Kiến thức, kỹ năng chung về quản lý nhà nước: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được nhà nước đảm bảo thi hành bằng những hình thức khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội bộ nhà nước hoặc giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân.

Từ khóa: Quản lý nhà nước; Kỹ năng

44 p ovanketv 23/10/2018 185 6

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.