Giáo trình máy và hệ thống xử lý ảnh trong công nghiệp

Giáo trình này đưa ra cách tiếp cận từ những thuật toán có thể áp dụng thực tế cụ thể để người học có thể tự thiết kế hệ thống thị giác máy...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.