Đào tạo người dùng tin: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

Đào tạo người dùng tin là hoạt động giảng dạy do thư viện cung cấp, hướng dẫn cách để những người dùng tin sử dụng công cụ và 12 kỹ thuật để có được thông tin. Nó là một dịch vụ thư viện cần thiết thông báo về các nguồn lực thư viện, các dịch vụ với tất cả người dùng hiện tại và tiềm năng

Từ khóa: Người dùng tin; Đào tạo; Thư viện

32 p ovanketv 18/10/2018 141 4

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.