Đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng lượng hữu ích của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng lượng hữu ích của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Hệ thống này được thiết kế, chế tạo và lắp đặt tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu này, các thí nghiệm được thực hiện trong ba dạng ngày khác nhau gồm ngày nắng, ngày có mây và ngày mưa để đánh giá ảnh hưởng của điều kiện thời tiết đến năng lượng hữu ích của hệ thống.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.