Bộ sưu tập pháp luật đại cương

Tài liệu tham khảo về pháp luật đại cương về những vấn đề cơ bản về nhà nước, những vấn đề cơ bản của pháp luật, nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật- vi phạm pháp luật- trách nhiệm pháp lý, pháp chế XHCN-nhà nước pháp quyền