• Xây dựng hệ thống Thư viện xanh 4.0: Mô hình lưới liên kết không gian học tập 4.0. Kết nối giá trị - Kiến tạo tương lai

  Xây dựng hệ thống Thư viện xanh 4.0: Mô hình lưới liên kết không gian học tập 4.0. Kết nối giá trị - Kiến tạo tương lai

  Xây dựng “Hệ thống Thư viện xanh 4.0” phát triển theo “Mô hình lưới liên kết không gian học tập chung 4.0” phải đáp ứng hệ sinh thái giáo dục xanh (môi trường hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu 4.0 - Kiến trúc cảnh quan học tập chung 4.0 - Văn hóa học tập nghiên cứu 4.0 - Thế hệ sinh viên 4.0); “Hệ thống lưới liên kết không gian học tập chung...

   30 p hcmute 23/11/2018 124 11

 • Kiến thức, kỹ năng chung về quản lý nhà nước: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Kiến thức, kỹ năng chung về quản lý nhà nước: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Văn bản quản lý nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định và được nhà nước đảm bảo thi hành bằng những hình thức khác nhau nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý nội bộ nhà nước hoặc giữa các cơ...

   44 p hcmute 23/10/2018 121 3

 • Lý luận chung về nhà nước và hành chính nhà nước: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề Thư viện

  Lý luận chung về nhà nước và hành chính nhà nước: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề Thư viện

  Nhà nước là tổ chức quan trọng nhất trong việc thực thi quyền lực chính trị của giai cấp cầm quyền, bằng hệ thống luật pháp buộc mọi người phải tuân thủ; đồng thời còn những tổ chức cưỡng chế đặc biệt như quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tù... để bảo đảm thực hiện.

   53 p hcmute 23/10/2018 79 1

 • Quản lý nhà nước về Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Quản lý nhà nước về Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Quản lý nhà nước về thư viện là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo cho hoạt động thư viện tuân theo những quy định của pháp luật

   27 p hcmute 19/10/2018 78 0

 • Những vấn đề mới trong tổ chức hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Những vấn đề mới trong tổ chức hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn...

   41 p hcmute 19/10/2018 68 0

 • Lập kế hoạch trong hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Lập kế hoạch trong hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Trong lĩnh vực thư viện, kế hoạch hóa được thực hiện nhằm làm cho hoạt động thư viện được triển khai một cách có kế hoạch, phát triển mạng lưới thư viện rộng khắp, phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

   38 p hcmute 19/10/2018 75 0

 • NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN

  NHỮNG KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯ VIỆN

  Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã có định hướng: “Về công tác thư viện, cần mở rộng các thư viện hiện có, xây dựng thêm một số thư viện ở các khu công nhân, các thị xã và mở rộng phong trào đọc sách báo.”

   39 p hcmute 18/10/2018 78 0

 • KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

  Dự án là một tập hợp các công việc, được thực hiện bởi một tập thể, nhằm đạt được một kết quả dự kiến, trong một thời gian dự kiến, với một kinh phí dự kiến. Dự án phân loại mục tiêu của dự án, phân loại theo phạm vi, phân loại theo lĩnh vực hoạt động, phân loại theo nguồn vốn, phân loại theo tính chất quy mô của dự án...

   34 p hcmute 18/10/2018 125 8

 • Đào tạo người dùng tin: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Đào tạo người dùng tin: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Đào tạo người dùng tin là hoạt động giảng dạy do thư viện cung cấp, hướng dẫn cách để những người dùng tin sử dụng công cụ và 12 kỹ thuật để có được thông tin. Nó là một dịch vụ thư viện cần thiết thông báo về các nguồn lực thư viện, các dịch vụ với tất cả người dùng hiện tại và tiềm năng

   32 p hcmute 18/10/2018 77 1

 • Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động Thông tin - Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong hoạt động Thông tin - Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học của...

   34 p hcmute 18/10/2018 71 0

 • Truyền thông, vận động và tổ chức sự kiện trong hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Truyền thông, vận động và tổ chức sự kiện trong hoạt động Thư viện: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện...

   41 p hcmute 17/10/2018 80 1

 • Tiêu chuẩn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với chức danh nghề nghiệp Thư viện hạng II: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Tiêu chuẩn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với chức danh nghề nghiệp Thư viện hạng II: Báo cáo sinh hoạt chuyên đề

  Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ thư viện bằng việc triển khai tổ chức sinh chuyên đề trở thành hoạt động thường xuyên Nhằm chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ thư viện để phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đại học của...

   27 p hcmute 17/10/2018 58 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429