• Ship or sheep ?

  Ship or sheep ?

  Tài liệu cho người học Tiếng Anh chuyên Nghành

   87 p hcmute 17/01/2012 67 4

 • MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT NGHÀNH NƯỚC

  MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG TRONG BẢN VẼ KỸ THUẬT NGHÀNH NƯỚC

  Bãi để vật liệu: Material Area Bản vẽ số..: Drawing No.. Bản vẽ xây dựng: Contruction Drawing Bảng thống kê vật tư: List of Material Bể cảnh: Fountain Bể chứa nước: Storage Resorvoir Bể chứa: Storage Resovoir Bể lắng ngang : Clarifier tank Bể lắng ngang: Clarifier tank Bể lọc nhanh trọng lực: Gravity Filter

   16 p hcmute 17/01/2012 499 20

 • Đọc và viết thư bằng tiếng anh

  Đọc và viết thư bằng tiếng anh

  Tìm hiểu và khám phá

   189 p hcmute 17/01/2012 176 91

 • Test your Prepositions

  Test your Prepositions

  Tài liệu tham khảo giới từ tiếng anh

   93 p hcmute 17/01/2012 71 9

 • ELECBOOK CLASSICS The House of the Seven Gables Nathaniel Hawthorne .ELECBOOK CLASSICS ebc0150,

  ELECBOOK CLASSICS The House of the Seven Gables Nathaniel Hawthorne .ELECBOOK CLASSICS ebc0150,

  ELECBOOK CLASSICS The House of the Seven Gables Nathaniel Hawthorne ELECBOOK CLASSICS ebc0150, 7gabl10.pdf. Nathaniel Hawthorne: The House of the Seven Gables This Project Gutenberg public domain text has been produced in Portable Document Format (PDF) by the Electric Book Company. ® You will need the Acrobat + Search version of the Acrobat Reader to make use of the full search facilities. Click here for details of how to get your free...

   326 p hcmute 17/01/2012 99 7

 • Từ diển Anh Việt chuyên ngành kinh tế và tài chính

  Từ diển Anh Việt chuyên ngành kinh tế và tài chính

  Tài liệu tham khảo từ điển anh việt chuyên ngành kinh tế tài chính, bao gồm các từ vựng thông dụng và hay sử dụng nhất trong ngành kinh tế

   307 p hcmute 17/01/2012 223 25

 • Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p6

  Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p6

  distinguished n. gt. l©n cËn ®−îc ph©n biÖt spherical n. hh. l©n cËn cÇu tubular n. top. l©n cËn h×nh èng neighbourhood-finite l©n cËn h÷u h¹n neoid nªoit neoring planar division n. t©n thÓ ph¼ng nerve thÇn kinh; tinh thÇn n. covering top. thÇn kinh cña (c¸i) phñ nest tæ // ®Æt vµo n. of intervals hä c¸c kho¶ng lång vµo nhau nested ®−îc ®Æt vµo, ®−îc lång vµo net l−íi; tinh (kh«ng kÓ b×)...

   50 p hcmute 17/01/2012 67 3

 • Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p4

  Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p4

  propagation f. hµm truyÒn propositional f. hµm mÖnh ®Ò pseudoanalytic f. hµm gi¶ gi¶i tÝch pseudo-periodic f. hµm gi¶ tuÇn hoµn purely discontinuous set f. hµm tËp hîp thuÇn gi¸n ®o¹n quasi-nanlytic f. hµm tùa eliptic quasi-periodic f. hµm tùa tuÇn hoµn quaternion f. hµm quatenion radical f. hµm c¨n random f. xs. hµm ngÉu nhiªn randomized decision f. hµm quyÕt ®Þnh ®· ngÉu nhiªn ho¸ rational f. hµm...

   50 p hcmute 17/01/2012 113 4

 • Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p3

  Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p3

  cubic e. ph−¬ng tr×nh xiclic cyclic e. ph−¬ng tr×nh bËc ba defective e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖm delay differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n trÔ depressed e. ph−¬ng tr×nh hôt nghiÖm derived e. ph−¬ng tr×nh dÉn suÊt determinantal e. ph−¬ng tr×nh chøa ®Þnh thøc differenci e. gt. ph−¬ng tr×nh sai ph©n differential e. ph−¬ng tr×nh vi ph©n differential-difference e. ph−¬ng tr×nh vi-sai ph©n...

   50 p hcmute 17/01/2012 72 4

 • Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p2

  Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p2

  simple closed c. ®−êng ®ãng ®¬n sine c. ®−êng sin sinistrorsal c. ®−êng xo¾n tr¸i skew c. hh. ®−êng lÖch space c. hh. ®−êng ghÒnh star-like c. ®−êng gièng h×nh sao stress-train c. ®−êng øng suÊt biÕn d¹ng syzygetic c. ®−êng héi xung, ®−êng xiziji tangent c. ®−êng tiÕp xóc three leaved rose c. ®−êng hoa hång ba c¸nh trannsendental c. ®−êng siªu viÖt transition c. ®−êng...

   50 p hcmute 17/01/2012 79 5

 • Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p1

  Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p1

  sequenti al c. s¬ ®å tr×nh tù c¸c phÐp tÝnh shift c. s¬ ®å tr−ît smoothing c. m¹ch läc tr¬n, m¹ch san b»ng squaring c. s¬ ®å h×nh thµnh c¸c xung vu«ng gãc stabilizing c. chu tuyÕn æn ®Þnh stamped c. s¬ ®å dËp subtraction c. m¹ch trõ sweep c. khèi quÐt, m¹ch quÐt switching c. [s¬ ®å ng¾t, s¬ ®å ®¶o] m¹ch symbolic(al) c. m¹ch ký hiÖu symmetric(al) c. s¬ ®å ®èi xøng synchronizing c....

   50 p hcmute 17/01/2012 116 4

 • Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p8

  Thuật ngữ dùng trong toán học Anh Việt_p8

  stochastically mét c¸ch ngÉu nhiªn stock kt. dù tr÷ (hµng ho¸); cæ phÇn chøng kho¸n deal s. kt. tµi s¶n (chÕt) joint s. kt. t− b¶n cæ phÇn retail s. dù tr÷ chi phÝ stop dõng l¹i // sù ng¨n l¹i; dÊu chÊm c©u, sù dõng full s. dÊu chÊm storage bé nhí carry s. mt. bé nhí chuyÓn dÞch dielectric s. mt. bé nhí ®iÖn m«i digital s. bé nhí ch÷ sè electric(al) s. bé nhí ®iÖn erasable s. bé nhí xo¸...

   50 p hcmute 17/01/2012 80 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429