• Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

   Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và hy sinh, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa chiến lược và mang tính thời đại, làm cho đất nước, xã hội và con...

   193 p hcmute 17/01/2012 51 3

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Kế thừa những nhân tố tích cực của các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng trong lịch sử và những tinh hoa của nhân loại; khảo sát và phân tích thực tiễn của chủ nghĩa tư bản, Các Mác và Phriđrích Ăngghen đã sáng lập ra một lý thuyết khoa học về chủ nghĩa xã hội, đó là chủ nghĩa xã hội khoa học.

   179 p hcmute 17/01/2012 69 10

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 10

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 10

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   21 p hcmute 17/01/2012 44 1

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 9

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 9

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 48 2

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 8

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 8

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 48 1

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 7

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 7

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 50 3

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 6

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 6

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 90 4

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 5

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 5

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 64 4

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 4

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 4

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 51 4

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 3

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 3

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 57 4

 • Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 2

  Giáo trình toán ứng dụng trong tin học part 2

  Tài liệu " Giáo trình toán ứng dụng trong tin học " được biên soạn nhằm phục vụ cho chương trình đào tạo hệ trung cấp tin học với khối lượng vừa phải là 90 tiết. Vì vậy cần trì bày cặn kẽ, dễ hiểu các khái niệm, các phương pháp tính toán và các ví dụ áp dụng mà không đi sâu vào chứng minh lý thuyết phức tạp

   28 p hcmute 17/01/2012 109 5

 • GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 3

  GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ - BÀI TẬP CHƯƠNG 3

  Bài 1 : Các miền trên bảng Cho một bảng chữ nhật chia thành MxN ô vuông (M dòng, N cột). Mỗi ô vuông ghi một số nguyên dương (trong khoảng từ 1 đến 255). Một miền của bảng là tập hợp tất cả các ô có cùng giá trị số sao cho chúng đi được sang nhau bằng cách đi qua các ô có chung cạnh và có cùng giá trị số đang xét.

   15 p hcmute 17/01/2012 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Yahoo Messenger

Phát hành thẻ thư viện số

C.Võ Thị Phượng

ĐT: 01692215429